Politica de confidențialitate

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Opera Națională Română din Cluj-Napoca (“Organizatorul”), cu sediul în mun. Cluj-Napoca, 400081, Piaţa Ştefan cel Mare, nr. 2-4, tel./fax. +40 264 592976, cod fiscal 4354558, cont IBAN RO85TREZ21620G430900XXXX, deschis la Trezoreria Cluj, reprezentată legal prin Dr. Florin Estefan, manager şi ec. Rozalia Mogoşan, director economic, înțelege și protejează intimitatea vizitatorilor site-ului nostru și a persoanelor ale căror informații personale le primim prin utilizarea, completarea și transmiterea de formulare sau alte servicii conexe. Această politică de confidențialitate explică modul în care colectăm informațiile personale pe site-ul nostru și modul în care folosim și dezvăluim aceste informații personale.


Prin furnizarea informațiilor personale prin intermediul concursului nostru sunteți de acord cu practicile de manipulare a informațiilor descrise în această politică de confidențialitate. Vă încurajăm să citiți secțiunile care urmează pentru a înțelege alegerile pe care le aveți cu privire la informațiile dvs. personale. Această Politică de Confidențialitate se aplică și în cazul informațiilor personale pe care le colectăm prin alte mijloace, pe care le combinăm cu informațiile personale colectate pe site-ul nostru, www.operacluj.ro sau prin operarea produselor și serviciilor noastre.


Astfel, prelucrarea datelor cu caracter personal este în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor cu caracter personal și a Regulamentului UE 2016/679 (în continuare RGPD). Ce trebuie să ştiţi despre RGPD?


Definiţii:


Prin “Date cu caracter personal” se înţelege orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”);
O persoana fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.


Prelucrarea datelor cu caracter personal = orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea/restricţionarea, ștergerea sau distrugerea;


Prin operator se înţelege orice persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.
Datele cu caracter personal se prelucrează în temeiul consimțământului expres, liber exprimat, specific și neechivoc al utilizatorului website-ului, în acord cu prevederile legislației în vigoare și în condițiile prezentei politici.
Poate constitui temei al prelucrării: un contract, o cerere a utilizatorului înainte de intrarea într-un contract, necesitatea respectării unei obligații legale, interesul legitim al operatorului sau al unei terțe părți, necesitatea de a proteja interesele vitale ale utilizatorului sau ale altei persoane fizice, îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public.


A. Categorii de date prelucrate și scopurile prelucrării


a) Datele ce urmează a fi colectate direct de la utilizatorii Site-ului, precum: nume, prenume, adresă de email. Scopurile prelucrării acestor date sunt: informarea utilizatorilor privind evenimentele realizate de organizator sau oferte referitoare la acestea, achiziționarea Produselor și Serviciilor organizatorului și/sau ale partenerilor săi, evaluarea Produselor și Serviciilor oferite; activități de promovare privind Produsele și Serviciile organizatorului și/sau ale Partenerilor Contractuali;


b) De asemenea, Organizatorul poate folosi numele, prenumele și data nașterii utilizatorilor Site-ului și ale Participanților înregistrați la eveniment, împreună cu alte date statistice privind preferințele și obișnuințele în cadrul evenimentului (i.e. prin crearea de profiluri de consumatori). Aceste date vor fi folosite în scop de promovare, respectiv în scopul îmbunătățirii Produselor și Serviciilor oferite de organizator și/sau ale Partenerilor Contractuali, precum și în scopul de a oferi o serie de facilități Participanților;


c) Date prelucrate oricând pe parcursul evenimentului, Organizatorul având dreptul să solicite datele din actele de identitate ale Participanților, inclusiv prin scanarea și stocarea copiei actelor de identitate pe durata evenimentului.


d) Date prelucrate numai de către jurnaliști sau fotografi acreditați, Organizatorul având dreptul să folosească orice date ce constau în imaginea Participantului prin intermediul fotografiilor sau filmărilor. Aceste fotografii/filmări vor fi prelucrate exclusiv în scop jurnalistic sau artistic, fiind folosite în scopuri comerciale, numai cu acordul Participantului în prealabil;


e) Cu scopul asigurării securității bunurilor, spațiilor și persoanelor, organizatorul folosește mijloace de monitorizare video prin intermediul cărora vor fi prelucrate imaginile persoanelor vizate, respectiv ale tuturor Participanților;


f) Cu scopul de a trimite mesaje de tip “Newsletter” și/sau alerte periodice, prin folosirea poștei electronice (e-mail, SMS) sau cu scopul de a gestiona site-ul, pentru a vă permite să utilizați serviciile noastre, inclusiv transmiterea biletelor în format online sau să vă informăm despre achizițiile efectuate sau alte anunțuri administrative;


g) Informaţii suplimentare prelucrate în mod obligatoriu în vederea încheierii sau exercitării unui raport contractual sau comunicate în mod voluntar de către Participant, cum ar fi plăţi efectuate, instrucțiuni acordate, solicitări şi proiecte;


h) Informaţii colectate din surse publice;


j) Alte date cu caracter personal necesare în scopul informării Participantului dacă se dovedesc relevante activităţii pe care o desfăşurăm care se încadrează în interesul legitim al Organizatorului.


B. Metode de colectare și prelucrare a datelor cu caracter personal


Dacă sunteți vizitator al site-ului, operacluj.ro va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel.


Colectarea datelor cu caracter personal se realizează:


1. Manual, atunci când vă abonați la newsletter sau atunci când ne contactați. De aceea, este foarte important să rețineţi că, în cazul în care alte persoane folosesc computerul/device-ul dumneavoastră mobil, trebuie să vă ștergeți datele la finalizarea secțiunii de navigare. În caz contrar, orice persoană cu acces la device-urile dumneavoastră va avea automat acces și la toate informațiile pe care ni le furnizați. Toate acestea menționate anterior, în vederea întocmirii rapoartelor de marketing;


2. De la terți – informații despre dumneavoastră putem obține și de la terțe părți. Putem obține informații despre dumneavoastră și de la terțe părți ce operează date prin intermediul cookie-urilor.


Menționăm că datele dumneavoastră vor fi stocate pentru o perioadă rezonabilă de timp, raportat la scopul pentru care am colectat acele date. Spre exemplu, datele prelucrate în scopul participării la un concurs vor fi stocate exclusiv pentru perioada desfășurării și validării concursului, dacă nu există obligații legale care impun păstrarea acestora.


Datele statistice ale abonaților noștri rămân anonime și nu sunt făcute publice.


C. Terții destinatari


Vă garantăm că datele dumneavoastră nu vor fi vândute sau închiriate către alte persoane fizice sau juridice, astfel încât să poată fi folosite de către alte companii, fără consimțământul în prealabil. Cu toate acestea, Organizatorul poate furniza datele cu caracter personal ale persoanelor vizate împuterniciților acesteia, precum și Partenerilor Contractuali, în vederea realizării scopurilor prezentate mai sus, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de marketing, curierat, servicii de plată / bancare, telemarketing sau alte servicii, asiguratori etc.


De asemenea, este posibil ca, în anumite circumstanțe, să fie nevoie ca Organizatorul să divulge datele personale către anumite autorități legale și de reglementare (inclusiv autoritățile fiscale), către contabili, auditori, avocați sau alți asemenea consilieri externi ai organizatorului. Organizatorul va putea divulga aceste date ori de câte ori legea o impune, sau în situația în care acest demers este necesar pentru a se permite exercitarea drepturilor prevăzute de lege, pentru a acționa în justiție contra oricărei activități ilegale.


D. Comunicări comerciale


Utilizatorii Site-ului care au furnizat adresele de e-mail pot primi comunicări comerciale din partea Organizatorului cu privire la Produsele și Serviciile acesteia. E-mail-urile primite de la Organizator nu pot fi considerate în nicio situație ca fiind mesaje de tip SPAM. Orice utilizator/client care a furnizat explicit adresa sa de e-mail pe Site sau pe site-urile partenerilor contractuali, poate opta pentru ștergerea acesteia din baza de date a Organizatorului, contactându-ne la adresa de e-mail indicată mai jos.


E. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal


Prezenta politică de prelucrare a datelor cu caracter personal poate fi actualizată ca urmare a modificării legislației relevante în domeniu sau a schimbărilor intervenite în structura și funcțiile website-ului. În cazul în care se fac modificări ale politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal, utilizatorii vor fi înștiințați prin e-mail, notificări prin intermediul website-ului, înainte ca schimbările să intre în vigoare. Încurajăm utilizatorii să verifice această pagină periodic pentru a fi informați despre ultimele noutăți în ceea ce privește practicile noastre de prelucrare a datelor cu caracter personal.


F. Protecția Minorilor


Regulamentul General de Protecție a Datelor UE679/2016 (GDPR) și/sau alte legi privind protecția vieții private a copiilor protejează confidențialitatea online a copiilor sub 16 ani. Site-ul www.operacluj.ro nu se adresează persoanelor cu vârsta mai mică de 16 ani și solicităm ca astfel de persoane să nu furnizeze informații personale prin site-ul nostru. În plus, nu colectăm și nu păstrăm cu bună știință informații personale de la nicio persoană cu vârsta sub 16 ani. Dacă aflăm că au fost colectate informații personale de la un utilizator cu vârsta sub 16 ani, pe site-ul www.operacluj.ro, atunci vom lua măsurile corespunzătoare pentru a determina ștergerea acestor informații.


G. Drepturile utilizatorului


Regulamentul conferă utilizatorului o serie de drepturi, pe care le prezentăm pe scurt în cele ce urmează:

1. dreptul de informare și acces la date cu caracter personal, în temeiul căruia se poate obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu date cu caracter personal, având acces la datele respective și la informații privind modalitățile și scopurile prelucrării acestora;

2. dreptul la rectificarea datelor, care se poate exercita pentru a obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor cu caracter personal, care sunt incomplete;

3. dreptul la ștergerea datelor (dreptul de „a fi uitat”), în virtutea căruia se poate obține ștergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, pentru unul din următoarele motive:

  • i. datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopului pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • ii. utilizatorul își retrage consimțământul și nu există un alt temei juridic pentru prelucrare;
  • iii. utilizatorul se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea;
  • iv. datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • v. datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • vi. datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu furnizarea de servicii societății informaționale.

4. dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în următoarele situații:

  • 4.1. atunci când se contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii acestora;
  • 4.2. prelucrarea este ilegală, iar utilizatorul se opune ștergerii datelor, solicitând în schimb restricționarea prelucrării acestora;
  • 4.3. nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar utilizatorul le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
  • 4.4. atunci când utilizatorul se opune prelucrării din motive legate de situația particulară în care se află, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă în acest caz prevalează drepturile legitime ale operatorului.

5. reptul la opoziție, în temeiul căruia utilizatorul se poate opune prelucrării datelor cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri, din motive legate de situația particulară în care se află, în cazurile în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are loc în scopul intereselor legitime urmărite de noi sau de o terță parte. În aceste cazuri prelucrarea se va face numai dacă este justificată de motive legitime și imperioase, care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților utilizatorului, sau atunci când scopul prelucrării este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, utilizatorul are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care aceasta este legată de marketingul direct.

6. dreptul la portabilitatea datelor, care permite utilizatorului să primească datele cu caracter personal care îl privesc şi pe care le-a furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat și să transmită aceste date altui operator, în condițiile în care prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract și este efectuată prin mijloace automate.
În temeiul acestui drept, datele cu caracter personal care privesc utilizatorul pot fi transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.


H. Contact


400081, Piaţa Ştefan cel Mare, nr. 2-4
Cluj-Napoca, județul Cluj
tel./fax. +40 264 597 175
email: pr@operacluj.ro