ANUNȚ AUDIȚIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE BALERIN, TEMPORAR VACANT, ÎN CADRUL COMPARTIMENTULUI DE BALET AL OPEREI NAȚIONALE ROMÂNE DIN CLUJ-NAPOCA

Opera Națională Română din Cluj-Napoca organizează la data de 25 SEPTEMBRIE 2017, ora 10.00, Sala Roman Moranski (Sală Studii Balet), AUDIȚIE pentru ocuparea pe perioadă determinată, prin angajare directă a următoarei funcții contractuale de execuție vacante în cadrul Compartimentului Balet:
BALERIN (băiat) – 1 post, temporar vacant, perioadă determinată.

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la audiție şi a ocupării funcției contractuale sunt:
• studii de specialitate: domeniul dans, balet;
Data limită pentru depunerea dosarelor – 22 SEPTEMBRIE 2017, ora 15.00
Pentru înscrierea la audiție, candidații vor prezenta un DOSAR care va conține următoarele documente:
1. cererea de înscriere la audiție adresată conducătorului instituției;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării audiției de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
7. curriculum vitae.
Tematica audiției:
• variație balet clasic
• studii de balet
• interviu
Pentru informaţii suplimentare și depunerea Dosarelor vă rugăm să vă adresați  Secretariatului Operei Naționale Române din Cluj-Napoca, din Cluj-Napoca, Piața Ștefan cel Mare nr. 2-4, jud. Cluj, tel.0264/592976.