ANUNȚ CONCURS AUDITOR, GRADUL I S – Compartimentul Audit Public intern

Opera Naţională Română din Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a următorului post  contractual de execuţie vacant :

 AUDITOR, gradul I S – Compartimentul Audit Public intern – 1 post

 

Pentru a ocupa un postul vacant candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale, prevăzute de art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare:

 1. a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris și vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exercițiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 1. a) studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licență sau echivalentă in domeniul științelor economice
 2. b) avizul eliberat de Compartimentul Audit Public Intern al Ministerului Culturii
 3. c) vechime în specialitatea studiilor : minimum 3 ani
 4. d) cunoștințe temeinice de operare PC-Microsoft Office (Word, Excel) și Internet Explorer
 5. e) studiile postuniversitare de master pot constitui un avantaj
 6. f) să posede cunoştinţe, îndemânare şi alte competenţe necesare pentru a-şi exercita atribuţiile şi responsabilităţile individuale, mai ales:

–  competenţa în aplicarea normelor, procedurilor şi tehnicilor de audit;

–  cunoştinţe în ceea ce priveşte principiile şi tehnicile contabile;

– cunoaşterea principiilor de bază în domeniile: management, economic, drept şi tehnologia informaţiei;

– cunoştinţe suficiente pentru a identifica elementele de iregularitate, de a detecta şi a preveni  fraudele;

 1. g) capacitatea de a comunica oral şi în scris, de a putea expune clar şi convingător obiectivele,  constatările şi recomandările fiecărei misiuni de audit public intern.
 2. h) utilizarea prelungită a echipamentelor cu ecran de vizualizare(8 ore pe zi).

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor, la sediul Operei Nationale Romane din Cluj Napoca, P-ța Ștefan cel Mare nr.2-4 :

Data limită pentru depunerea dosarelor: 28 februarie 2020, ora 14:00;

Data afișării rezultate după  selecție dosare: 02 martie 2020, după ora 1400;

Data depunere contestații selecție dosare: 03 martie 2020, pâna la ora 14:00;

Data afișării rezultate după contestații pentru selecție dosare: 04 martie 2020, după ora 14:00;

Proba scrisă: 09 martie 2020, ora 10:00;

Data afișării rezultate proba scrisă: 10 martie 2020, după ora 14:00;

Data depunere contestații proba scrisă : 11 martie 2020, pâna la ora 14:00;

Data afișării rezultate dupa contestatii proba scrisă: 11 martie 2020, după ora 14:00;

Data interviu : 12 martie 2020, ora 10:00;

Data afișării rezultate interviu : 12 martie 2020, după ora 14:00;

Data depunere contestații interviu: 13 martie 2020, pâna la ora 14:00;

Data afișării rezultate dupa interviu: 16 martie 2020 – REZULTATE FINALE, după ora 14:00.

 

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

– cererea de înscriere la concurs  care va fi adresată conducătorului Operei Nationale Romane din Cluj Napoca, în persoana Domnului Manager al instituției sau instituției în sine;

– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

– avizul eliberat de Compartimentul Audit Public Intern al Ministerului Culturii, în copie  ( de reținut : pentru selecția dosarelor candidații  pot prezenta numărul de înregistrare a cererii privind eliberarea avizului de către Compartimentul Audit Public Intern al Ministerului Culturii; în aces caz candidatul are obligația de a completa dosarul de concurs cu avizul în cauză cel târziu până la data desfașurării primei probe a concursului, În caz contrar candidatul va fi declarat respins)

– carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

– cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

– adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

– curriculum vitae, model European conform HG 1021/2004

  

Notă :

             – Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

– În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului; în caz contrar canditatul va fi declarat respins

– Actul de identitate, documentele de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate atat in copie cat si în original în vederea verificării conformității.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând www.operacluj.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituției, din Cluj-Napoca, P-ța Ștefan cel Mare nr.24, jud. Cluj, tel.0374/870551, persoana de contact Paula Ioaneș.

 

MANAGER,

Dr. Florin ESTEFAN

Șef birou BRUS, Narcisa Radu

Referent de specialitate, Paula Ioaneș

 

Vă invităm să consultați TEMATICA și BIBLIOGRAFIA de concurs aici.