ANUNȚ CONCURS MUNCITOR DIN ACTIVITATEA SPECIFICĂ INSTITUȚIILOR DE SPECTACOL, TREAPTA PROF. I M, CROITOR FEMEI

Nr. înregistrare: 3040 / 24.07.2019

 

     

Opera Naţională Română din Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a următoarei funcții contractuale de execuţie vacante în cadrul Formației Croitorie Femei, Bărbați:

 

 1 post – Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacol , treapta prof.I M , Croitor femei

 

Pentru a ocupa un postul vacant candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale, prevăzute de art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare:

 1. a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris și vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exercițiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţiile specificenecesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 1. a) Studii medii de profil tehnic sau școală profesională
 2. b) Certificat de calificare  profesională – croitor;
 3. c) Vechime în specialitate: minimum 3 ani;
 4. d) Cunoștințe temeinice de croitorie, respectiv executarea lucrărilor pentru confecţionarea tuturor elementelor de îmbrăcăminte care reprezintă costumaţia artiștilor conform schiţelor scenografice;

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor, la sediul Operei Nationale Romana din Cluj Napoca, P-ța Ștefan cel Mare nr.24, cu exceptia probei practice care va avea loc la sediul Atelierelor, în Cluj Napoca, Str, Zdriny nr. 14

 

Data limită pentru depunerea dosarelor: 21 august 2019, ora 14.00;

Data afișării rezultate după  selecție dosare:22 august 2019, după ora 14.00; rezultatele aici

Data depunere contestații selecție dosare: 23 august 2019;

Data afișării rezultate după contestații pentru selecție dosare:23 august 2019, după ora 14.00;

Proba practică:28 august 2019, ora 09:00;

Data afișării rezultate proba practică:28 august 2019, după ora 14.00;

Data depunere contestații proba practică :29 august 2019;

Data afișării rezultate dupa contestatii proba practică:29 august 2019, după ora 14.00;

Data interviu :30 august 2019, ora 10:00;

Data afișării rezultate interviu :30 august 2019, după ora 14.00;

Data depunere contestații interviu:02 septembrie 2019;

Data afișării rezultate dupa interviu:02 septembrie 2019 – REZULTATE FINALE, după ora 14.00.

 

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

– cererea de înscriere la concurs  care va fi adresată conducătorului Operei Nationale Romane din Cluj Napoca, în persoana Domnului Director Florin Estefan sau instituției în sine;

             – copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

             – copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

             – carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

             – cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

             – adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

             – curriculum vitae.

 

NOTA :

             – Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

– În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

– Actul de identitate, documentele de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate atat in copie cat si în original în vederea verificării conformității.

 

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând www.operacluj.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituției, din Cluj-Napoca, P-ța Ștefan cel Mare nr.24, jud. Cluj, tel.0264/592976, persoana de contact Paula Ioaneș.

 

MANAGER,

Dr. Florin ESTEFAN