ANUNŢ RELUARE CONCURS DIRECTOR – TEHNIC ,Gradul II, S – 1 post

Nr. 1537 / 14.05.2020

ANUNŢ RELUARE CONCURS

 

Opera Naţională Română din Cluj-Napoca anunță reluarea procedurilor de concurs pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a următorului post contractual de conducere vacant din cadrul Direcției Tehnice : DIRECTOR – TEHNIC ,Gradul II, S – 1 post

Concursul a fost suspendat in data de 26 martie 2020 pentru toată perioada stării de urgență instituite la nivel național, prin Ordonanțe Militare, în vederea prevenirii răspândirii infecției cu noul Coronavirus COVID-19.
Pentru a ocupa un postul vacant candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale, prevăzute de art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
a) Studii superioare de lungă durată cu profil tehnic;
b) Vechime în specialitatea studiilor de minim 6 ani;
c) Vechime într-o funcție de conducere de minim 3 ani;
d) Cunoștințe MS Office și AutoCad;
e) Experiență legată de echipamentele sub incidența ISCIR;
f) Cunoștințe PSI și SSM;
g) Cunoștințe generale despre scenotehnică, instalații de sunet și lumini, improvizație scenică;
h) Experiența în producția de evenimente culturale și artistice constituie un avantaj;
i) Disponibilitate pentru program de lucru inegal/ flexibil, inclusiv sâmbăta și duminica, sărbători legale,
precum și pentru deplasări;
j) Capacitate de planificare, organizare și gestionare resurse;
k) Abilități bune de comunicare, lucru în echipă și de coordonare a mai multor echipe simultan;
l) Cunoștințe limbă engleză – minim nivel mediu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor, la sediul Operei Nationale Romane din Cluj Napoca, P-ța Ștefan cel Mare nr.2-4:

 • Data limită pentru depunerea dosarelor: 19 mai 2020, ora 12:00
 • Data afișării rezultate după selecție dosare: 20 mai 2020, ora 12:00;
 • Data limită pentru depunere contestații selecție dosare: 21 mai 2020, pâna la ora 12:00;
 • Data afișării rezultate după contestații pentru selecție dosare: 22 mai 2020, ora 16:00;
 • Proba scrisă: 27 mai 2020, ora 10:00;
 • Data afișării rezultate proba scrisă: 28 mai 2020, ora 12:00;
 • Data depunere contestații proba scrisă : 29 mai 2020, pâna la ora 12:00;
 • Data afișării rezultate după contestatii proba scrisă: 02 iunie 2020, ora 16:00;
 • Data interviu : 03 iunie 2020, ora 10:00;
 • Data afișării rezultate interviu : 04 iunie 2020, ora 16:00;
 • Data depunere contestații interviu: 05 iunie 2020, pâna la ora 12:00;
 • Data afișării rezultate după contestații interviu: 05 iunie 2020 – REZULTATE FINALE, ora 14:00

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
– cererea de înscriere la concurs care va fi adresată conducătorului Operei Nationale Romane din Cluj-Napoca, în persoana Domnului Manager al instituției sau instituției în sine;
– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
– carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
– cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
– adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
– curriculum vitae, model European conform HG 1021/2004
Notă:
– Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
– În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului; în caz contrar canditatul va fi declarat respins
– Actul de identitate, documentele de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate atat in copie cat si în original în vederea verificării conformității.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând www.operacluj.ro . Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituției, din Cluj-Napoca, P-ța Ștefan cel Mare nr.24, jud. Cluj, tel.0374/870551, persoană de contact Paula Ioaneș.

 

MANAGER,
Dr. Florin ESTEFAN

Șef birou BRUS, Narcisa Radu

Referent de specialitate, Paula Ioaneș