AUDIȚIE DEDICATĂ COMPARTIMENTULUI COR AL OPEREI NAȚIONALE ROMÂNE CLUJ-NAPOCA

A N U N Ţ

Opera Naţională Română din Cluj-Napoca organizează la data de 02 MAI 2018, ora 11.00,  în sala Sala Popovici – Bayreuth (Sala Corului), AUDIȚIE pentru ocuparea pe perioadă determinată, prin angajare directă a următoarelor funcții contractuale de execuție vacante în cadrul Compartimentului Cor:

 1. ARTIST LIRIC – 1 post, la vocea: tenor

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la audiție şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 •  studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul muzică;

 Tematica audiției:

 • 2 arii la alegere de factură diferită(menționate în Cererea de înscriere la audiție)
 • solfegiu la prima vedere din culegerea de solfegii Rîpă-Nedelcuț, vol.1
 • solfegiu la prima vedere din repertoriul coral al instituției.

Data limită pentru depunerea dosarelor – 27 aprilie 2018, ora 14.00.

Pentru înscrierea la audiție, candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la audiție adresată conducătorului instituției;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării audiției de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia pentru audiție, sunt disponibile accesând www.operacluj.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituției, din Cluj-Napoca, P-ța Ștefan cel Mare nr.2-4, jud. Cluj, tel.0264/592976.  

                                                      

MANAGER,

                                                   Dr. Florin ESTEFAN