Anunț Audiție pentru ocuparea posturilor de Artist instumentist, vioara I și vioara a II-a, în cadrul Compartimentului Orchestră

Opera Naţională Română din Cluj-Napoca organizează AUDIȚIE pentru ocuparea prin angajare directă, pe perioadă determinată, a următoarelor funcții contractuale de execuție temporar vacante, în cadrul Compartimentului Orchestră:

 1. artist instrumentist, vioara I         – 1 post, (înlocuitor pe post)
 2. artist instrumentist, vioara a II-a – 1 post, (înlocuitor pe post)

Audiția se va organiza în data de 24 februarie 2017, ora 10.00, la sediul instituției și se va desfășura după cum urmează:

 1. Recital instrumental:

– J.S.Bach: 2 părți contrastante, Chaconne sau Fuga;

– Prima parte, cu cadență, dintr-un concert de W.A. Mozart;

 1. Pasaje de orchestră din repertoriul de operă şi balet;
 2. Citire la prima vedere din repertoriul de operă şi balet.

Știmele se pot ridica de la secretariatul instituţiei începând cu data de 13 februarie 2017.                                                                                       

Pentru înscriere, candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. Curriculum Vitae.

Data limită pentru depunerea dosarelor – 23 februarie 2017, ora 14.00. Informaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul instituţiei tel.0264/592976.

 

MANAGER,
Dr. Florin ESTEFAN
2017-02-14T08:35:19+00:00